Правилник


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приет с ПМС № 43 от 02.03.2006 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 14 Март 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала на Министерството на здравеопазването, наричано по-нататък "министерството".

Чл. 2. (1) Министерството на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, пл. Света Неделя 5.

(2) Министерството е администрация, която подпомага министъра на здравеопазването при осъществяване на неговите правомощия.

Глава втора.

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Раздел I.

Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването, наричан по-нататък "министърът", е централен едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Министърът на здравеопазването ръководи и представлява Министерството на здравеопазването.

Чл. 4. (1) При осъществяването на програмата на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.

(2) Министърът на здравеопазването делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.

Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът:

1. провежда държавната политика в областта на здравеопазването;

2. разработва и контролира изпълнението на националната здравна стратегия;

3. ръководи, координира и контролира дейностите по опазване здравето на гражданите, промоция на здравето и профилактика на болестите;

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) провежда политиката по осъществяване на държавен здравен контрол и контрол на дейностите за ограничаване разпространението на заразните болести;

5. контролира лечебната дейност и спазването на медицинските стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ;

6. определя национални и републикански консултанти и утвърждава правила за тяхната работа;

7. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността;

8. предприема мерки за здравна закрила на децата и на лицата с физически увреждания и психически разстройства;

9. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) провежда лекарствената политика;

10. провежда държавната политика за безопасност на храните;

11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) издава и отнема разрешения и лицензии по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, издава заповеди по Закона за медицинските изделия;

12. предприема действия за създаване, преобразуване и прекратяване на държавни лечебни заведения и дава разрешение за създаване и прекратяване на общински лечебни заведения;

13. контролира дейността на националните центрове по проблемите на общественото здраве;

14. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и контролира тяхното прилагане;

15. утвърждава методически указания, свързани с лечебната и здравната дейност;

16. сключва международни договори в областта на здравеопазването и контролира действията по изпълнението им;

17. ръководи дейността по разработването, представянето и изпълнението на българските позиции пред структурите на Европейския съюз в областта на здравеопазването;

18. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) осъществява координация между министерството и другите органи на изпълнителната власт, Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

19. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи, които се подпомагат от административните звена на министерството;

20. осъществява финансовата политика на министерството;

21. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси;

22. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

23. издава удостоверения за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализации в областта на здравеопазването;

24. издава разрешения за пускане на пазара и удостоверения за регистрация на активни вещества и биоцидни препарати по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, както и сертификати за минерални води;

25. (нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) издава удостоверения на медицински специалисти, свързани с правото да упражняват медицинска професия;

26. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) създава организация по финансирането, изготвянето на предложения за предоставяне на държавни концесии, провеждането на концесионни процедури за обществени концесии и контрола по концесионни договори при условията и по реда на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

27. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация в министерството;

28. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 92 от 2007 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 6. При осъществяване на своите правомощия министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 7. Министърът провежда информационната политика на министерството и осигурява информация на обществеността за неговата дейност.

Раздел III.

Политически кабинет

Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на здравеопазването и при представянето й пред обществото.

(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекцията "Връзки с обществеността и протокол".

Чл. 9. (1) Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в областта на здравеопазването;

2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на изпълнителната и на законодателната власт;

3. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността;

4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политиката в областта на здравеопазването.

(2) Към политическия кабинет на министъра се назначават съветници и експерти, които нямат функции по управление.

Чл. 10. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството;

3. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

4. организира и контролира работата на съветниците и експертите към политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) възлага изпълнението на задачи, поставени от министъра, и контролира изпълнението им.

Чл. 11. (1) Министърът на здравеопазването ежеседмично провежда заседания на политическия кабинет.

(2) В заседанията на политическия кабинет може да участва главният секретар, а при необходимост - и директори на дирекции.

Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:

1. осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с народните представители и с политическите партии;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и за работата на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

3. контролира изпълнението на ангажиментите на министерството, произтичащи от законодателната програма на Министерския съвет.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Раздел IV.

Взаимодействие с другите държавни органи

Чл. 13. При осъществяването на правомощията си министърът:

1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;

2. участва в работата на Министерския съвет;

3. осъществява контакти и взаимодейства с други органи на държавната власт;

4. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации;

5. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции.

Раздел V.

Главен държавен здравен инспектор (Нов - ДВ, бр. 24 от 2008 г.)

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (1) Главният държавен здравен инспектор е орган на държавния здравен контрол на територията на страната.

(2) Главният държавен здравен инспектор организира и ръководи на национално ниво:

1. държавния здравен контрол;

2. дейностите по промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите;

3. контрола върху заразните болести;

4. мерките по защита на населението от въздействието на йонизиращи лъчения;

5. профилактичните и противоепидемичните дейности при бедствия, аварии и катастрофи.

(3) Главният държавен здравен инспектор:

1. организира, ръководи, координира и контролира дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве;

2. организира, ръководи, координира и контролира дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита при осъществяване на мерките по защита на населението от въздействието на йонизиращи лъчения;

3. осъществява методическо ръководство и контрол на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (1) Главният държавен здравен инспектор заема длъжността по трудово правоотношение и се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на здравеопазването.

(2) Дейността на главния държавен здравен инспектор се подпомага от Министерството на здравеопазването.

Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) При осъществяване на правомощията си главният държавен здравен инспектор издава индивидуални административни актове.

Глава трета.

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.

Общи положения

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) Министерството на здравеопазването е структурирано в 16 дирекции и инспекторат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 372 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в министерството е посочена в приложението.

Чл. 15. Министърът на здравеопазването определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите в дирекциите на министерството.

Раздел II.

Главен секретар

Чл. 16. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на министъра.

(2) Главният секретар ръководи, координира, контролира и организира функционирането и дейността на администрацията, като:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;

2. отговаря за условията за нормална и ефективна работа на звената в министерството;

3. осигурява организационна връзка между политическия кабинет и административните звена;

4. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

5. осъществява контрол за изпълнението на възложените задачи;

6. отговаря за работата и контрола по съхраняването на документите и опазването на държавната и служебната тайна;

7. координира и контролира дейността по стопанисване и управление на държавната собственост, предоставена на министерството;

8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) отговаря за организирането, координирането и контрола на дейността по управление при кризи;

9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) отговаря за организация на дейността с жалбите и сигналите на граждани и организации, постъпили в министерството;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) изпълнява и други задачи, определени с нормативен акт или възложени от министъра.

Раздел II.

"а" Дирекция "Вътрешен одит" (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра.

(4) Дирекцията по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел III.

Инспекторат

Чл. 17. (1) Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки по отделни сигнали, жалби или при случаи с обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(3) Дейността на инспектората е насочена към обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване и включва:

1. извършване на проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. организиране издаването на наказателните постановления от компетентността на министъра;

3. извършване на проверки за спазването на вътрешните правила за организация на работата в министерството и в административните структури към министъра;

4. осъществяване на дейности по разкриване и предотвратяване конфликти на интереси и корупционни практики в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) контрол относно спазването на препоръките на компетентните органи при извършени инспекции и одити на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) разглеждане на предложения и сигнали, постъпили в министерството по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Инспекторатът представя на министъра тримесечен доклад за извършените проверки и за резултатите от тях.

Раздел IV.

Звено "Сигурност на информацията"

Чл. 18. (1) Звено "Сигурност на информацията" се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който е пряко подчинен на министъра.

(2) Звено "Сигурност на информацията" изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на закона.

Раздел V.

Обща администрация

Чл. 19. Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Бюджет и счетоводство";

2. дирекция "Канцелария и управление на човешките ресурси";

3. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

4. дирекция "Правна";

5. дирекция "Административни дейности и управление при кризи".

Чл. 20. Дирекция "Бюджет и счетоводство":

1. участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането на здравната система и отчитането на разходите в здравеопазването;

2. определя бюджета на национални програми и проекти в областта на здравеопазването;

3. изготвя проект и контролира изпълнението на годишен бюджет на системата на министерството;

4. определя потребностите от финансови ресурси съвместно с административните звена на министерството, осигурява финансирането и осъществява контрол върху разходите в об


Content
LivedaMed2000